Research outputs

Accredited articles

Olivier, J. 2011. Acknowledging and protecting language rights on SABC TV through the use of subtitles. Communicatio, 37(2):225-241.

Olivier, J. 2011. Accommodating multilingualism in IT classrooms in the Free State province. Southern African Linguistics and Applied Language Studies, 29(2):209-220.

Olivier, L. & Olivier, J. 2012. (Her)stelwerk: skoolopstelle as voorbereiding vir akademiese geletterdheid op universiteitsvlak. Tydskrif vir Taalonderrig, 46(1):30-44.

Olivier, J. 2013. The accommodation of multilingualism through blended learning in a high school environment. Perspectives in Education, 31(4):43-57.

Olivier, J.  2013.  Die mate van konsekwentheid in SMS-Afrikaans.  LitNet Akademies, 10(2):479-505. http://www.litnet.co.za/Article/die-mate-van-konsekwentheid-in-sms-afrikaans

Olivier, L. & Olivier, J.  2013.  The influence of affective variables on the acquisition of academic literacy.  Per Linguam, 29(2):56-71.

Olivier, J. & Kotzé, E.  2014. Taalverskuiwing en taalhandhawing onder Afrikaanse ekspatriate.  LitNet Akademies, 11(3) http://www.litnet.co.za/Article/taalverskuiwing-en-taalhandhawing-onder-afrikaanse-ekspatriate

Olivier, J.  2014.  Twitter usernames: exploring the nature of online South African nicknames.  Nomina Africana, 28(2):51-74

Olivier, J. 2014.  A blended learning approach to teaching language variation. Per Linguam, 30(2):51-68.

Olivier, J.  2014.  Compulsory African languages in tertiary education: prejudices from news website comments.  Southern African Linguistics and Applied Language Studies, 32(4):483-498.

Olivier, L. & Olivier, J.  2014.  Tell-tale signs: reflection towards the acquisition of academic discourses as second languages.  Stellenbosch Papers in Linguistics (SPiL), 43.

Olivier, J.  2014.  Kom join die PUK: die gebruik van Engels in honneursprogramme op ’n Afrikaanse universiteitskampus van die NWU. Tydskrif vir Geesteswetenskappe, 54(4):610-634. Des.

Olivier, J.  2015.  Afrikaanse transtaling en taaloorgang: die napraat van Tsotsitaal en Swartafrikaans. Stilet, 27(2):63-82.

Olivier, J.  2016.  Vervlegte interaksie: implementering van ’n bring-jou-eie- toestel-benadering teenoor verskafde tabletrekenaars.  Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie, 35(1):a1391.

Breed, A., Carstens, W.A.M. & Olivier, J.  2016.  Die DBAT: ’n onbekende digitale taalkundemuseum.  Tydskrif vir Geesteswetenskappe, 56(2-1):391-409.

Olivier, J. 2016.  Blended learning in a first-year language class: Evaluating the acceptance of an interactive learning environment.  Literator, 37(2):a1288.

Olivier, L. & Olivier, J.  2016.  Exploring writing apprehension amongst Afrikaans-speaking first-year students.  Reading & Writing, 7(1):a89.

Olivier, J.  2016.  A journey towards self-directed writing: a longitudinal study of undergraduate language students’ writing. Per Linguam, 32(3):28-47.

Maritz, A. & Olivier, J.  2016.  Napraatswartafrikaans: konteks en persepsies van die alternatiewe gebruik van Swartafrikaans. LitNet Akademies, 13(3):381-423.

Olivier, J.  2016.  Sesotho Online: establishing an internet-based language knowledge community. South African Journal of African Languages, 36(2):141-152.

Fouché, N., Van den Berg, R & Olivier, J. 2017. Carstens se raamwerk van Afrikaanse konjunksiemerkers: ʼn akkurater en vollediger weergawe. Tydskrif vir Geesteswetenskappe, 57(3):814-836.

Book chapters

Van Niekerk, A. & Olivier, J. 2014. Pragmatiek. (In Carstens, W.A.M. & Bosman, N., reds.  Kontemporêre Afrikaanse taalkunde. Pretoria: Van Schaik. p. 275-309.)